PARKS

Bergrivier Municipality – Bergrivier, Western Cape

 

BERGRIVIER MUNICIPALITY

Bergrivier Municipality ensures the wellbeing of all communities within the Bergrivier region through economic growth,
social wellbeing, community involvement and effective management within a safe and healthy environment. Women and
persons with disabilities are encouraged to apply

Bergrivier Municipality with its head office in Piketberg and approximately an hour’s drive from Cape Town currently has
the following vacancy and awaits applications from competent persons who comply with the minimum job requirements.

DIRECTORATE: COMMUNITY SERVICES
(Piketberg, unless stated otherwise)

SUPERVISOR/DRIVER: PARKS (PIKETBERG)

Requirements: Grade 10 · Code C1 driving license · Proficiency in at least 2 of the official languages of the Western Cape
(isiXhosa/ English/ Afrikaans – Speak, Read, Write) · High level of responsibility · Ability to give attention to detail · Good supervision,
human relations, interpersonal and communication skills · One (1) year’s relevant experience of the key performance areas

Key Performance Areas: Performs tasks/activities at the Depot prior to and on completion of allocated maintenance assignments ·
Monitors and controls procedural applications associated with the maintenance of parks, cemeteries, sports grounds and facilities ·
Executes specific applications associated with the maintenance of public swimming pools · Monitoring the maintenance of sport
fields and the cleaning of drainage systems · Co-ordinates and monitors sequences associated with the preparation of burial sites ·
Supervises and controls the activities of personnel and associated tasks· Performs specific tasks associated with the operation of
vehicles during maintenance activities · Co-ordinates specific administrative and reporting requirements · Monitors and supervises
utilization, application and maintenance of machinery, equipment, tools and material to ensure optimal work performance ·
Incumbent must be physically fit and able bodied · Required to work in all weather conditions · Incumbent are required to work
outside of normal working hours during emergencies and planned overtime · Must be able to perform duties in the whole area of the
municipality when required · Ensure constant compliance with occupational health and safety issues and procedures.

Salary: R231 204 – 00 per annum (T10 of a Category 3 Local Authority)

Date of acceptance: 01 January 2021 or as soon as possible

Enquiries: Ms I van Wyk at (022) 913 6000

GENERAL:
1. A service bonus equivalent to one month’s salary, where applicable, will be payable and be supplemented by the normal benefits

applicable to the Municipality incuding a housing allowance for home owners subject to certain conditions.
2. The Municipality is an equal opportunity employer and respects the conditions of the Employment Equity Act, preference will be given to

candidates who comply with the Employment Equity Targets.
3. The Municipality is not bound to make any appointment.
4. All applicants will be subjected to police clearance with the concent of the applicant.
5. Applications received after the closing date or which have been received without the documentation mentioned below, will not be

considered.
6. Only short-listed applicants will be contacted for interviews. Applicants can regard their applications as being unsuccessful if no feedback

has been received within six weeks from the closing date.
7. Canvassing of any councillor and/or member of the Appointment Committee and/or any personnel member of the Municipality will not be

allowed and will immediately disqualify applicants.
8. In addition to the minimum job requirements and station mentioned herein, applicants may be expected to work overtime or be on standby,

as well as render services in other parts within the municipal area, as required.
9. Appointment in certain posts is subject to a security clearance and applicants will also undergo an interview and evaluation process and

where necessary, write a trade test.

A covering letter with three contactable references, must accompany the completed prescribed application form (available on request at Tel. 022
9136000 or on the municipality’s website www.bergmun.org.za) with certified copies of the necessary qualification certificates, ID document,
Drivers Licence and a Curriculum Vitae (Maximum of 3 pages), (only one post per application form) to reach the Municipal offices, Piketberg or
mailed to P O Box 60, Piketberg 7320 for the attention of Mrs W Terry Thomas (Human Resources Officer: Provisioning and
Administration) by no later than the closing date. NO FAXES OR ELECTRONIC APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED.

CLOSING DATE: FRIDAY, 13 NOVEMBER 2020 AT 15:00

ADV H LINDE 13 CHURCH STREET
MUNICIPAL MANAGER P O BOX 60

PIKETBERG
MN201/2020 7320

BERGRIVIER MUNISIPALITEIT

Bergrivier Munisipaliteit verseker die welstand van alle gemeenskappe in sy gebied deur ekonomiese groei, sosiale welstand,
gemeenskapsbetrokkenheid en effektiewe bestuur binne ‘n veilige en gesonde omgewing. Vroue en persone met gestremdhede word
aangemoedig om aansoek te doen.

Bergrivier Munisipaliteit, met sy hoofkantoor te Piketberg en ongeveer 1 uur vanaf Kaapstad, beskik tans oor die volgende vakatures en
aansoeke word ingewag van bevoegde persone wat aan die gestelde minimum posvereistes voldoen.

DIREKTORAAT: GEMEENSKAPSDIENSTE
(Standplaas Piketberg, tensy anders gemeld)

TOESIGHOUER/DRYWER: PARKE (PIKETBERG)

Posvereistes: Graad 10 · Geldige kode C1 bestuurderslisensie · Bevoegdheid in ten minste twee van die amptelike tale van die
Wes-Kaap (isiXhosa/ Engels/ Afrikaans – Skryf, lees en praat) · Hoë vlak van verantwoordelikheid · Vermoë om op fynere
besonderhede te let · Goeie toesighouding, menslike verhoudings, interpersoonlike en kommunikasie vaardighede · Een (1) jaar
toepaslike ervaring in sleutel prestasie areas.

Sleutel prestasie areas: Verrig take / aktiwiteite by die Depot voor en na afloop van toegewysde instandhoudingsopdragte. ·
Monitor en beheer prosedure-toepassings wat verband hou met die instandhouding van parke, begraafplase, sportterreine en
fasiliteite · Voer spesifieke aktiwiteite uit wat verband hou met die instandhouding van openbare swembaddens · Monitering van die
instandhouding van sportvelde en die skoonmaak van dreineringstelsels. · Koördineer en moniteer die volgorde wat verband hou
met die voorbereiding van begraafplase · Beheer en toesighouding van aktiwiteite van personeel en verwante take · Voer spesifieke
take wat verband hou met die werking van voertuie tydens instandhoudingsaktiwiteite · Koördineer spesifieke administratiewe en
verslagdoening vereistes · Moniteer en hou toesig oor die gebruik, toepassing en instandhouding van masjienerie, toerusting,
gereedskap en materiaal om optimale werksprestasie te verseker · Moet fisies fiks en bekwaam wees · Word verlang om in alle
weerstoestande te werk · Word verlang om te werk buite normale werksure tydens noodgevalle en beplande oortyd · Moet in staat
wees om pligte in die hele gebied van die munisipaliteit te verrig wanneer dit nodig is · Verseker voortdurend voldoening aan
beroepsgesondheid en veiligheidskwessies en -prosedures.

Salaris: R231 204 – 00 per jaar (T10 van ‘n Kategorie 3 Plaaslike Owerheid)

Diensaanvaarding: 01 Januarie 2021 of so spoedig moontlik

Navrae: Me I van Wyk by (022) 913 6000

ALGEMEEN:
1. ’n Diensbonus gelykstaande aan een maand se salaris is, waar van toepassing, betaalbaar en word aangevul deur die

normale voordele van toepassing op die Munisipaliteit, met inbegrip van ’n behuisingstoelae vir huiseienaars, onderhewig
aan sekere voorwaardes.

2. Die Munisipaliteit is ’n gelyke geleentheid werkgewer en eerbiedig die bepalings van die Wet op Gelyke Indiensneming.
3. Die Munisipaliteit behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.
4. Alle aanstellings is onderwerpe aan Polisie klaring wat noodwendig beteken dat applikante toestemming verleen dat dit

verkry mag word.
5. Aansoeke wat na die sluitingsdatum ontvang word of nie van die dokumentasie hieronder vergesel word nie, sal nie oorweeg

word nie.
6. Slegs aansoekers op die kortlys vir onderhoude sal gekontak word. Indien ‘n aansoeker binne 6 weke na die sluitingsdatum

nog geen terugvoering ontvang het nie, moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.
7. Gunswerwing by enige raadslid en/of enige lid van die aanstellingskomitee en/of enige personeellid van die Munisipaliteit, is

ontoelaatbaar en sal aansoekers onmiddellik diskwalifiseer.
8. Benewens die minimum posvereistes en standplaas hierin gestel, mag daar van posbekleërs verwag word om oortyd- en

bystanddiens te verrig, asook om van tyd tot tyd in ander dele van die munisipale gebied diens te lewer, soos vereis.
9. Aanstelling in sekere poste is onderhewig aan ’n sekerheidsklaring, en daar sal ook van aansoekers verwag word om ’n

onderhoud- en evalueringsproses te deurloop, en waar van toepassing, ’n vaktoets af te lê.
’n Dekbrief met vermelding van ten minste drie kontakbare verwysings, vergesel van die voltooide voorgeskrewe aansoekvorm
(op aanvraag verkrygbaar by Telof op die munisipaliteit se webwerf by www.bergmun.org.za),‘n Curriculum Vitae
(maksimum 3 bladsye) en gesertifiseerde afskrifte van die nodige kwalifikasie sertifikate, identiteitsdokument en bestuurderslisensie
(slegs een pos per aansoekvorm) moet by die Munisipale Kantore, Piketberg ingedien word of kan gepos word na
Posbus 60, Piketberg, 7320 vir die aandag van Me W Terry Thomas (Menslike Hulpbron Beampte: Voorsiening en
Administrasie), om hom te bereik nie later nie as die sluitingsdatum. GEEN FAKSE OF ELEKTRONIESE POS SAL AANVAAR
WORD NIE.

SLUITINGSDATUM VIR ALLE AANSOEKE: VRYDAG, 13 NOVEMBER 2020 OM 15:00

ADV. H LINDE KERKSTRAAT 13
MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 60

PIKETBERG
MK201/2020 7320

APPLY NOW